Η μεγάλη ιδέα της μικρής χούντας

15.00

Η εργασία αυτή, στηριγμένη σε νέο αρχειακό υλικό, δίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή του ιστορικού της ΕΟΚΑ Β και προσπαθεί να απαντήσει σε όλα τα βασικά ερωτήματα που την αφορούν: Γιατί ιδρύθηκε; Ποιοι ήταν οι πραγματικοί σκοποί και οι επιδιώξεις του Γρίβα; Ποια η σχέση του με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και ποια με τον Δημήτριο Ιωαννίδη; Ποιος καθοδηγούσε τη δράση του Γρίβα και ποιος πλήρωνε τα έξοδα της οργάνωσης; Ποια η σχέση της ΕΟΚΑ Β με τις ΗΠΑ; Πώς έζησε ο Γρίβας από τη μέρα της μυστικής άφιξής του στην Κύπρο μέχρι το θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1974; Πώς αποφασίστηκε και πώς έγινε το πραξικόπημα; Τι γνώριζαν οι ΗΠΑ για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου;

Εξαντλημένο

Περιγραφή

Η ΕΟΚΑ Β και το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

Η εργασία αυτή, στηριγμένη σε νέο αρχειακό υλικό, δίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή του ιστορικού της ΕΟΚΑ Β και προσπαθεί να απαντήσει σε όλα τα βασικά ερωτήματα που την αφορούν: Γιατί ιδρύθηκε; Ποιοι ήταν οι πραγματικοί σκοποί και οι επιδιώξεις του Γρίβα; Ποια η σχέση του με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και ποια με τον Δημήτριο Ιωαννίδη; Ποιος καθοδηγούσε τη δράση του Γρίβα και ποιος πλήρωνε τα έξοδα της οργάνωσης; Ποια η σχέση της ΕΟΚΑ Β με τις ΗΠΑ; Πώς έζησε ο Γρίβας από τη μέρα της μυστικής άφιξής του στην Κύπρο μέχρι το θάνατό του, τον Ιανουάριο του 1974; Πώς αποφασίστηκε και πώς έγινε το πραξικόπημα; Τι γνώριζαν οι ΗΠΑ για το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου;

“Σήμερον η Ένωσις είναι δυνατή αρκεί να το θελήσωμεν ημείς και να το θέσωμεν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν η οποία δεν δύναται να την αρνηθή. Προσπάθεια ιδική μας είναι η κατάληψις της εξουσίας, η απομάκρυνσις του Μακαρίου ώστε το αίτημα της Ενώσεως, ως αίτημα ολόκληρου του Κυπριακού λαού θα υποβάλλαμεν πλέον εις τον ΟΗΕ καλούντες τούτον να τίμηση τας υπογραφάς των μελών του, και (προς) την Ελληνικήν Κυβέρνησιν.

Ουδείς θα ετόλμα, ούτε η Τουρκία να κάμη απόβασιν εις Κύπρον διότι διεκδικούμεν δίκαιον αίτημα διεθνώς αναγνωρισμένον. Ο Κυπριακός λαός δεν ενέκρινε τας Συμφωνίας Ζυρίχης -Λονδίνου, ούτε είναι υπεύθυνος δι’ αυτάς. Εν τω μεταξύ θα οργανώσωμεν την άμυναν της νήσου και εάν η Τουρκία θέλει να κάμη απόβασιν και ακόμη εάν η Ελλάς δεν θέληση να μας ενίσχυση η Κύπρος δύναται με τας ιδίας δυνάμεις να απoκρούση τυχόν απόβασιν Τουρκικήν.

Τούτο δε αμφιβάλλω εάν η Τουρκία θα τολμήση να κάμη τοιαύτην, όχι μόνον διότι μέχρι τούδε εμπλόφαρε αλλά και διότι η εσωτερική κατάστασίς της είναι τοιαύτη ώστε είναι αμφίβολον εάν είναι εις θέσιν να κάμη επιστράτευσιν και να αντιμετώπιση πόλεμον και εις τα σύνορα της Ηπειρωτικής και νησιώτικης Ελλάδας.”

Γεώργιος Γρίβας, 21 Ιανουαρίου 1973, Λεμεσός

(από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Συγγραφέας Μακάριος Δρουσιώτης